Zásady komunikace při sjednávání smluv

Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv společnosti Medifin a.s.
(smlouvy dodavatelské, rámcové, s významnými zákazníky atp.)

(i) Při nákupu zboží, služeb či obdobného plnění společnost Medifin a.s. většinou vyjednává s více
obchodními partnery.

(ii) Medifin a.s. v průběhu vyjednávání průběžně vyhodnocuje zejména podmínky plnění a kvalifikaci
obchodního partnera, jakož i podmínky na trhu a své technické a obchodní potřeby a možnosti. Z
tohoto důvodu si Medifin a.s. vyhrazuje právo až do kvalifikovaného uzavření smlouvy (viz. ad (v) a (vi)
níže) své požadavky a podmínky měnit či smluvní jednání bez jeho naplnění (uzavření či změny
smlouvy) ukončit. Na požádání může Medifin a.s. sdělit obecné důvody neuzavření smlouvy.

(iii) Medifin a.s. uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy
veškeré právní a skutkové okolnosti. Vylučuje se zejména možnost, aby jedna z jednajících stran
přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem, protože takové jednání je
považováno za novou nabídku na uzavření smlouvy. Rovněž se vylučuje, aby smlouva byla
uzavřena konkludentním přijetím návrhu smlouvy. Jednání Medifin a.s. před uzavřením smlouvy nemá
charakter smlouvy o smlouvě budoucí.

(iv) Za konečný návrh na uzavření smlouvy vyplývající z předchozích jednání je považován pouze
takový návrh obchodního partnera, který je předložen v písemné formě podepsaný vlastnoručním
či zaručeným elektronickým podpisem jeho oprávněné osoby. Společně s návrhem na uzavření
smlouvy musí být sdělena druhé straně lhůta pro přijetí návrhu, nestane-li se tak, má se za to, že
tato lhůta činí 30 dnů.

(v) Uzavření smlouvy musí v Medifin a.s. předcházet schválení v rámci interního schvalovacího procesu,
který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení v rámci interního schvalovacího procesu svědčí
připojení podpisu oprávněné osoby Medifin a.s. na vyhotovení smlouvy či vystavení nákupní objednávky
včetně přidělení interního čísla objednávky, které bude uváděno na všech dokumentech vztahujících se
k danému procesu objednávky z příslušného systému Medifin a.s.. Bez řádného ukončení výše uvedeného
procesu není smlouva uzavřena, příp. objednávka vystavena.

(vi) Za Medifin a.s. mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti nebo osoby
vybavené k tomu písemným pověřením či písemnou plnou mocí.

(vii) Výše uvedená pravidla se vztahují i na změnu smlouvy.

(viii) Medifin a.s. ctí zásadu, že každá jednající strana nese své náklady s touto činností související. V této
souvislosti Medifin a.s. upozorňuje, že žádosti o úhradu nákladů vynaložených druhou stranou bude
vyhověno pouze v případě, že byl Medifin a.s. na tyto náklady před jejich vynaložením písemně a
prokazatelně upozorněn a jejich vynaložení výslovně schválil. Jiné náklady budou ze strany Medifin a.s.
považovány za nepředvídatelné a nebudou tedy hrazeny.

(ix) Medifin a.s. má za to, že každá z jednajících stran nese riziko neuzavření smlouvy sama. V této
souvislosti Medifin a.s. upozorňuje, že náhrada škody způsobená neuzavřením smlouvy bude druhé
straně poskytnuta pouze v případě, že byl Medifin a.s. na hrozící škodu, před tím než mohla nastat,
upozorněn a dohodl s ní maximální rozsah škody, kterou je ochoten uhradit.