Zásady komunikace při sjednávání smluv

Tyto zásady se použijí pro uzavírání veškerých smluv společnosti Medifin – zdravotní služby, a.s. (smlouvy dodavatelské, rámcové, s významnými zákazníky atp.)

(i) Při nákupu zboží, služeb či obdobného plnění společnost Medifin – zdravotní služby, a.s. většinou vyjednává s více obchodními partnery.

(ii) Medifin – zdravotní služby, a.s. v průběhu vyjednávání průběžně vyhodnocuje zejména podmínky plnění a kvalifikaci obchodního partnera, jakož i podmínky na trhu a své technické a obchodní potřeby a možnosti. Z tohoto důvodu si Medifin – zdravotní služby, a.s. vyhrazuje právo až do kvalifikovaného uzavření smlouvy (viz. ad (v) a (vi) níže) své požadavky a podmínky měnit či smluvní jednání bez jeho naplnění (uzavření či změny smlouvy) ukončit. Na požádání může Medifin – zdravotní služby, a.s. sdělit obecné důvody neuzavření smlouvy.

(iii) Medifin – zdravotní služby, a.s. uzavře smlouvu až poté, co jsou dohodnuty veškeré její podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti. Vylučuje se zejména možnost, aby jedna z jednajících stran přijala nabídku na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem, protože takové jednání je považováno za novou nabídku na uzavření smlouvy. Rovněž se vylučuje, aby smlouva byla uzavřena konkludentním přijetím návrhu smlouvy. Jednání Medifin – zdravotní služby, a.s. před uzavřením smlouvy nemá charakter smlouvy o smlouvě budoucí.

(iv) Za konečný návrh na uzavření smlouvy vyplývající z předchozích jednání je považován pouze takový návrh obchodního partnera, který je předložen v písemné formě podepsaný vlastnoručním či zaručeným elektronickým podpisem jeho oprávněné osoby. Společně s návrhem na uzavření smlouvy musí být sdělena druhé straně lhůta pro přijetí návrhu, nestane-li se tak, má se za to, že tato lhůta činí 30 dnů.

(v) Uzavření smlouvy musí v Medifin – zdravotní služby, a.s. předcházet schválení v rámci interního schvalovacího procesu, který je podmínkou uzavření smlouvy. O schválení v rámci interního schvalovacího procesu svědčí připojení podpisu oprávněné osoby Medifin – zdravotní služby, a.s. na vyhotovení smlouvy či vystavení nákupní objednávky včetně přidělení interního čísla objednávky, které bude uváděno na všech dokumentech vztahujících se k danému procesu objednávky z příslušného systému Medifin – zdravotní služby, a.s.. Bez řádného ukončení výše uvedeného procesu není smlouva uzavřena, příp. objednávka vystavena.

(vi) Za Medifin – zdravotní služby, a.s. mohou smlouvy a jejich změny podepisovat jen zástupci společnosti nebo osoby vybavené k tomu písemným pověřením či písemnou plnou mocí.

(vii) Výše uvedená pravidla se vztahují i na změnu smlouvy.

(viii) Medifin – zdravotní služby, a.s. ctí zásadu, že každá jednající strana nese své náklady s touto činností související. V této souvislosti Medifin – zdravotní služby, a.s. upozorňuje, že žádosti o úhradu nákladů vynaložených druhou stranou bude vyhověno pouze v případě, že byl Medifin – zdravotní služby, a.s. na tyto náklady před jejich vynaložením písemně a prokazatelně upozorněn a jejich vynaložení výslovně schválil. Jiné náklady budou ze strany Medifin – zdravotní služby, a.s. považovány za nepředvídatelné a nebudou tedy hrazeny.

(ix) Medifin – zdravotní služby, a.s. má za to, že každá z jednajících stran nese riziko neuzavření smlouvy sama. V této souvislosti Medifin – zdravotní služby, a.s. upozorňuje, že náhrada škody způsobená neuzavřením smlouvy bude druhé straně poskytnuta pouze v případě, že byl Medifin – zdravotní služby, a.s. na hrozící škodu, před tím než mohla nastat, upozorněn a dohodl s ní maximální rozsah škody, kterou je ochoten uhradit.